KTEZO Yasası

Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 15Nisan 2019 tarihli Ellinci altıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan “Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Yasası” Anayasanın 94'üncü maddesinin (1)'inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.

KIBRIS TÜRK ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI YASASI

İÇDÜZENİ

 

Madde 1.

Kısa İsim

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

Madde 2.

Tefsir

Madde 3.

Amaç

Madde 4.

Kapsam

 

İKİNCİ KISIM

Oda

BİRİNCİ BÖLÜM

Odanın Kuruluşu ve Merkezi, Görev ve Yetkileri ile Odaya Üyelik

Madde 5.

Odanın Kuruluşu ve Merkezi

Madde 6.

Odanın Görev ve Yetkileri

Madde 7.

Odaya Üyelik

Madde 8.

Üyelik Belgesi Bulundurma Zorunluluğu

Madde 9.

Üyelik Başvurusu ve Değerlendirmesi

Madde 10.

Oda Üyeliğinin Düşmesi ve Haklardan Yararlanamama

Madde 11.

Oda Genel Sekreteri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

İKİNCİ BÖLÜM

OdanınYetkili Organları

Madde 12.

Odanın Yetkili Organları

Madde 13.

Oda Genel Kurulunun Oluşumu, Toplantı ve Karar Alma Usul ve Esasları

Madde 14.

Oda Meclisinin Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 15.

Oda Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 16.

Oda Başkanlar Kurulunun Oluşumu, Kurulun Toplantı Usul ve Esasları

Madde 17.

Oda İhtisas Kurullarının Oluşumu ve Görevleri

Madde 18.

Oda Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 19.

Oda Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri ile Toplantı ve Karar Alma Usulleri

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Odanın Hesapları, Gelir ve Giderleri

Madde 20.

Oda Hesaplarının Denetimi

Madde 21.

Odanın Gelirleri

Madde 22.

Odanın Giderleri

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Disiplin Cezaları ve Uygulanacak Yöntem

Madde 23.

Disiplin Cezalarının Türleri

Madde 24.

Disiplin Cezası Uygulanacak Eylem ve Davranışlar

Madde 25.

Disiplin Cezası Verme Yetki ve Yöntem

Madde 26.

Bildirim veya Şikayet

Madde 27.

İlk İnceleme ve Soruşturma Görevlisi Atanması

Madde 28.

Soruşturmanın Yapılış Biçimi

Madde 29.

Disiplin Soruşturmasına Yer Olmadığı Kararı

Madde 30.

İtirazlara İlişkin İşlemler

Madde 31.

Disiplin Cezalarının Kaydı ve Uygulanması Kuralları

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Birlikler

Madde 32.

Birliklerin Kurulması ve Kapatılması

Madde 33.

Birliklere Üyelik Koşulları ve Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 34.

Birliklerin Yetki Organları

Madde 35.

Birlik Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulunun Oluşumu, Toplantı ve Karar Alma Usul ve Esasları

Madde 36.

Birlik Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 37.

Birlik Yönetim Kurulunun Oluşumu Görev ve Yetkileri

Madde 38.

Birlik Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri ile Toplantı ve Karar Alma Usulleri

Madde 39.

Birliklerin Gelirleri

Madde 40.

Birliklerin Giderleri

Madde 41.

Birliklerin Katılım Payı

Madde 42.

Birliğin Hesapları

 

BEŞİNCİ KISIM

Suç ve Cezalar ile Mali ve Çeşitli Kurallar

Madde 43.

Suç ve Ceza

Madde  44.

Odaya Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat

Madde 45.

Kullanılacak Defter ve Makbuzlar

Madde 46.

Tüzük Yapma Yetkisi

 

ALTINCI KISIM

Geçici ve Son Kurallar

Geçici Madde 1.

Oda Genel Kurulunun Toplanması, Mal Varlığı İntikali ve Üyelerin Durumuna İlişkin Kural

Geçici Madde 2.

Birlik Genel Kurulunun Toplanması ve Mal Varlığına İlişkin Kural

   

Madde 47.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 48.

Yürütme Yetkisi

Madde 49.

Yürürlüğe Giriş

 

 

Sayı: 29/2019

KIBRIS TÜRK ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI YASASI

 

 
 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı

yapar:

 

Kısa İsim

l. Bu Yasa, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasası olarak isimlendirilir.

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

 

Tefsir

2.

Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

 
   

“Bakanlık”, Ticaret Dairesinin bağlı olduğu Bakanlığı anlatır.

 
   

“Birlik”, bu Yasa tahtında aynı veya birbirine yakın meslek dallarında faaliyette bulunan esnaf ve zanaatkarların bir araya gelerek kurmuş oldukları herhangi bir esnaf ve zanaatkar birliğini anlatır.

 
   

“Esnaf”, ekonomik faaliyeti dolayısıyla elde ettiği kazancı yıllık brüt asgari ücretin elli katını geçmeyen vergi yükümlüsü işletme ve meslek sahiplerini anlatır.

 

33/1998

   3/2017

 

“İlçe”, Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasasında ona verilen anlamı anlatır.

 
   

“Oda", Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasını anlatır.

 
   

“Zanaatkar”, ekonomik faaliyetini sermayesinden çok fikri ve bedeni çalışmasına dayandıran meslek sahiplerini anlatır.

 
   

 

 

Amaç

3. Bu Yasanın amacı, esnaf ve zanaatkarlar ile bunların yanlarında çalışanların mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin mensuplarının genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplini ve ahlakını korumak ve bu amaçlabu Yasa altında kurulan tüzel kişiliğe sahip esnaf ve zanaatkarlar birlikleri ile bu birliklerin üst kuruluşu olan kamu kurumu niteliğindeki Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 
     

Kapsam

4. 

Bu Yasa:

 
 

          (1)

Esnaf ve zanaatkarlar ile bunların yanlarında çalışanları ve esnaf ve zanaatkarlar tarafından kurulan Odaya bağlı birlikleri,

 
 

          (2)

Odanın ve Birliklerin organlarını, görev ve yetkilerini, üyelik koşullarını ve  organların seçimlerine ilişkin usul ve esasları,

 
 

kapsar.

 

İKİNCİ KISIM

Oda

BİRİNCİ BÖLÜM

Odanın Kuruluşu ve Merkezi, Görev ve Yetkileri ile Odaya Üyelik

 

Odanın Kuruluşu

ve

Merkezi

5. Esnaf veya zanaatkar niteliği taşıyan gerçek veya tüzel kişilerin katılımı ile oluşturulan ve merkezi Lefkoşa’da bulunan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası kurulur.

 
     

Odanın

6.

(1)

Odanın görev ve yetkileri şunlardır:

 

Görev ve

Yetkileri

   

(A)

Birlikler arası mesleki ve sosyal çalışmaların eşgüdümünü sağlamak;

 
     

(B)

Esnaf ve zanaatkarlar ile yanlarında çalışanların mesleki, sosyal ve ekonomik gereksinimlerini gidermek; zanaat ve ticaretlerinin mesleki ahlak ve kamu yararına uygun, ahenkli ve verimli bir şekilde gelişmesini sağlamak; müşteri ile aralarındaki ilişkileri düzenlemek;

 
     

(C)

Üyeleri adına, yetkili ve sorumlu kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimde bulunmak, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak;

 
     

(Ç)

Yurt içinde ve yurt dışında Kıbrıs Türk esnaf ve zanaatkarları temsil etmek;

 
     

(D)

Üyelerinin ithalat, ihracat, üretim işlemlerini yapabilmeleri için gerekli olan ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler tarafından istenen evrakları hazırlamak;

 
     

(E)

Basın ve yayın yolu ile çalışmalarını kamuoyuna duyurmak;

 
     

(F)

Bağış kabul etmek dahil, odanın gelir kaynaklarını artırıcı faaliyetler düzenlemek;

 
     

(G)

Üyelerinin iş kabiliyeti, durumları ve benzeri konularda bilgi almak veya vermek amacıyla ilgili kuruluşlarla temas kurmak ve işbirliği yapmak;

 
     

(Ğ)

Odaya ait bir malın veya malların bir kısmını veya aktifini kişilere veya üçüncü kişilere satma veya kiralama, ipoteğe verme veya diğer herhangi bir yolla elden çıkarmak;

 
     

(H)

Tüketiciye etkin ve güvenilirhizmet verilmesi amacıyla üye esnaf ve zanaatkarlar ile tüketiciler arasındaki ilişkileri sağlıklı şekilde düzenleyip geliştirmek ve ilgili yerel yönetimlere indirim günleri ile ilgili olarak öneride bulunmak;

 
     

(I)

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yerel yönetimlere, işyerlerinin açılacak bölgeye uygun olup olmadığı ve o bölgede gereksinim olup olmadığına ilişkin  önerilerde bulunmak;

 
     

(İ)

Esnaf ve zanaatkarları denetlemek, yürürlükteki mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde rapor tutmak ve yetkili makamlara iletmek;

 
     

(J)

Üye birliklerin ve üyelerinin amaçlarına uygun olarak Eğitim İşleriyle Görevli Bakanlığın onayı ve ilgili mevzuata uygun olarak eğitim vermek;

 

28/1988

    45/2003

    50/2003

      9/2007

    34/2012

    29/2014

   

(K)

Zanaatkarlık meslek dallarını tespit ederek Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kuruluna önermek;

      Bu bend amaçları bakımından “Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kurulu”, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası altında oluşturulan kurulu anlatır.

 
     

(L)

Gerekli görüldüğü hallerde ilçelerde esnaf ve zanaatkarlara hizmet verecek şubeler açmak;

 
     

(M)

Esnaf ve zanaatkarların üretim ve hizmet kalitelerini artırmak amacıyla işyerleri ile ilgili standartların belirlenmesi konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile yerel yönetimlere önerilerde bulunmak;

 
     

(N)

Üye olan işletmelerin çalışanlarının kayıtlarını, çıraklık, kalfalık, ustalık ve öğretici ustalık belgelerine göre tutmak.

 
   

(2)

Oda, bu Yasa ile ve bu Yasa kuralları uyarınca çıkarılan tüzüklerle kendisine verilen yetkilere sahiptir.

 
   

(3)

Yukarıdaki (1)’nci fıkranın (İ) bendinde belirtilen raporlar, Odanın görüşü alınarak Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükte belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak tutulur. Yetkili makama gönderilen raporlar, ihbar kabul edilir ve yetkili makamca bir ay içerisinde işlem yapılmışsa yapılan işlem, işlem yapılmamışsa yapılmama gerekçesi Odaya bildirilir.

 
         

Odaya

Üyelik

7.

(1)

(A)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde işyeri açacak ve çalıştıracak olan esnaf ve zanaatkarlar, bu Yasanın 44’üncü maddesinde öngörülen Oda kayıt ücretini ve yıllık aidatını Odaya ödemek koşuluyla Odaya üye olur. Esnaf ve zanaatkarlar, Odaya üye olmadan işyeri çalıştıramaz veya yeni işyeri açamaz. İşyeri iznini yenileyecek, kapatacak veya yer değiştirecek olan esnaf ve zanaatkarlar için ilgili kurumlar ve belediyeler, gerekli izni vermeden önce Odanın görüşünü ve güncel kayıtlı olduğuna dair üyelik belgesini istemekle yükümlüdürler.

           Ancak, mesleğinin icrası için başka bir oda, büro veya meslek kuruluşuna üye olma zorunluluğu bulunan gerçek veya tüzel kişi, Odaya üye olmak zorunda değildir.

 
     

(B)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde mesleğini icra eden KKTC yurttaşı zanaatkar, varsa meslekleri ile ilgili yasalarca aranan belgeleri sunarak ve bu Yasanın 44’üncü maddesinde öngörülen Oda kayıt ücretini ve yıllık aidatını ödeyerek Odaya üye olabilir.

 
   

(2)

Yeni açılacak işletmelerin Odaya üyeliği, belgelere dayanan beyanına uygun olarak faaliyet alanına göre yapılır.

 
     

 

 

Üyelik

Belgesi

Bulundurma

Zorunluluğu

8.Odanın tüm üyeleri, Odanın vereceği üyelik belgelerini işletmelerinde kolaylıkla görülebilecek yerlere asmakla yükümlüdürler.

 
     

Üyelik

Başvurusu

ve Değerlen-

9.

(1)

Bu Yasanın 7’nci maddesi kapsamına giren gerçek ve tüzel kişiler, bu Yasa kurallarına bağlı kalacaklarını yazılı olarak taahhüt ederek, Oda Yönetim Kuruluna üyelik başvurusunda bulunurlar.

 

dirmesi

 

(2)

Başvuru, en geç on gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Oda Yönetim Kuruluna götürülür ve en geç yirmi gün içerisinde Oda Yönetim Kurulunda görüşülüp, üyelik niteliklerini taşıyan başvuru sahiplerinin üyelikleri karara bağlanır.

 
   

(3)

Üyeliği onaylanan başvuru sahibi, kayıt ücreti ile bir yıllık aidatını öder.  Kayıt ücretini ve üyelik aidatını ödemeyenlerin üyelikleri kabul edilmez.

 
   

(4)

Üyeliği reddedilen başvuru sahibine ret kararı gerekçesi ile birlikte yazılı olarak bildirilir.

 
         

Oda Üyeliğinin

10.

 (1)

Aşağıdaki bentlerde öngörülen hallerde üyelerin Oda Yönetim Kurulu kararı ile Oda üyeliği düşer:

 

Düşmesi ve

Haklardan

   

 (A)

Bu Yasanın 7’nci maddesinde öngörülen koşulların kaybedilmesi halinde,

 

Yararlana-mama

   

 (B)

Bu Yasa kapsamında Disiplin Kurulu kararı uyarınca üyelikten çıkarılma kararının kesinleşmesi halinde.

 
   

(2)

Yukarıdaki (1)'inci fıkra uyarınca üyeliği düşenler, bu Yasada öngörülen haklardan yararlanamazlar.

       Ancak, üyelik niteliklerinin tekrar kazanılması halinde üyeliğe başvuru hakkını tekrar kazanırlar.

 
   

(3)

Bu Yasanın 7’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının (B) bendi uyarınca üyelik kazanmış olan zanaatkarlar, Oda üyeliğinden çıkmak istemeleri halinde, beyanlarını Yönetim Kuruluna sunmak suretiyle üyelikten çıkabilirler. 

 
     

 

 

Oda Genel Sekreteri,

Görev, Yetki

ve

11.

(1)

Odanın işlerini mevzuat ve Yönetim Kurulu kararları uyarınca yürütmekle görevli ve sorumlu bir Genel Sekreter bulunur.  Genel Sekreter, Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Genel Sekreterin oy hakkı yoktur.

 

Sorumluluk-

 

(2)

Genel Sekreterin en az lisans düzeyinde eğitim almış olması koşuldur.

 

ları

 

(3)

Genel Sekreter, Oda Yönetim Kurulunun önceden uygun görüp kararlaştıracağı miktara kadar Oda işleri için harcama yapmaya yetkili olup, bunun üstündeki harcamalar için Oda Başkanı, Başkan Vekilleri ve Sayman üyelerden herhangi ikisinin imzaları gerekir.

 
   

(4)

Genel Sekreter, kendisinden talep edildiği durumlarda görüş verir.

 
   

(5)

Genel Sekreter,memur ve hizmetlilerin birinci derecede amiri olup, bu gibi kimseler hakkında verilecek kararlarda görüşü alınır.

 
     

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Odanın Yetkili Organları

 

 

Odanın

12.

Odanın yetkili organları şunlardır:          

 

Yetkili

 

(1)

Oda Genel Kurulu.

 

Organları

 

(2)

Oda Meclisi.

 
   

(3)

Oda Yönetim Kurulu.

 
   

(4)

Oda Başkanlar Kurulu.

 
   

(5)

Oda İhtisas Kurulları.

 
   

(6)

Oda Disiplin Kurulu.

 
   

(7)

Oda Denetleme Kurulu.

 
   

Oda Genel Kurulunun

13.

(1)

Genel Kurul, Odaya kayıtlı ve bu Yasanın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmiş olan üyelerin toplanması ile oluşan kuruldur.

 

Oluşumu, Toplantı ve

 

(2)

(A)

Oda, her yıl Mart ayında Genel Kurul yapar.Genel Kurulun tarihi ve yeri Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

 

Karar Alma Usul ve

Esasları

   

(B)

Genel Kurul toplantılarında Denetleme Kurulu Raporu sunulur, faaliyet raporu, mali rapor ile diğer gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanır ve Yetkili Murakıp görevlendirilir. Üç yılda bir Denetleme Kurulu ve Oda Meclisi üyelerinin seçimi yapılır.

 
   

(3)

Olağan Genel Kurul dışındaki diğer genel kurul toplantıları Olağanüstü Genel Kurul toplantıları sayılır.

 
   

(4)

Olağanüstü Genel Kurul:

 
     

(A)

Oda Yönetim Kurulunun isteği üzerine,

 
     

(B)

Kayıtlı en az beş üyenin yazılı talebi ve Yönetim Kurulunun onaylaması üzerine

 
     

(C)

Kayıtlı üye sayısının en az beşte birinin toplantının amacını belirten yazılı talebiyle

 
     

toplanır.

 
   

(5)

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul çağrıları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, en az iki yerel günlük gazetede ilan edilir. Çağrıda toplantının yeri, saati ve gündemi belirtilir. Oda Yönetim Kurulu, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının gününü, saatini ve yerini toplantı tarihinden en az on gün önce üyelere yazılı çağrı posta ve/veya elektronik posta ve/veya kısa mesaj (sms) olarak bildir; ayrıca bir yerel gazetede ilan edilmek suretiyle duyurur.

 
   

(6)

Oda Genel Kurul toplantılarında faaliyet raporu, mali rapor, murakıp raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Oda Meclisi üyelerinin seçimi ve murakıbın tayini dışında kalan tüm konular özel gündem maddesi olarak işlem görür.

 
   

(7)

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Oda üyelerinden yarısının bir fazlasının katılması ile toplantı yeter sayısı sağlanır.

 
   

(8)

Yukarıdaki (7)'nci fıkrada belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanmadığı takdirde, toplantı otuz dakika sonraya ertelenir. Bu otuz dakika sonrasında, mevcut üye sayısı toplantı yeter sayısı olarak kabul edilir ve toplantı yapılır.

 
   

(9)

Genel Kurul toplantısını Oda Başkanı açar ve sonra Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Başkan Vekili ve iki Sekreter seçilir.

 
   

(10)

Genel Kurulda, toplantı tarihinden asgari altmış gün önce üye olan her üye bir oy hakkına sahiptir. Üyenin oy hakkını kullanabilmesi için üyelik aidatını ödemiş olması ve bu Yasanın üyelik ile ilgili kurallarını yerine getirmiş olması koşuldur.

 
   

(11)

Genel kurulda aday olacak esnaf ve zanaatkarların Genel Kurul saatinden en geç yetmişiki saat öncesinden Yönetim Kuruluna yazılı olarak adaylık başvurularını yapmaları gerekmektedir.

 
   

(12)

Genel Kurulda karar yeter sayısı, toplantıya katılan ve toplantıda oy kullanmaya hakkı olan üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır.

 
   

(13)

Genel Kurul tutanakları, Genel Kurulda verilen öneriler ve seçimde kullanılan oy pusulaları kapatılıp mühürlenerek Genel Kurul Başkanlığınca gelecek seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısına kadar saklanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir.

 
         

Oda Meclisinin Oluşumu, Görev ve

14.

(1)

(A)

50 Üyeden Oluşan Oda Meclisinin, ilçelere göre üye dağılımı Seçim ve Halkoylaması Yasasının 52’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının (A) bendi kuralı esas alınarak yapılır ve Oda Meclisi üyeleri bu dağılıma göre Genel Kurulda seçilir.

 

Yetkileri

5/1976

   26/1977   

   29/1977

     1/1980

     4/1980

   12/1981

   17/1985

   19/1985

   15/1986

   16/1986

   60/1988

   17/1990

   33/1990

   52/1991

   78/1991

   46/1993

   59/1993

     2/1994

   12/1994

   12/1998

   48/1998

   13/2000

   14/2002

   24/2010

   33/2016

   59/2017

         
     

(B)

Oda Meclisi üyelerinin değişik meslek guruplarından oluşması koşuldur.

 
     

(C)

Oda Meclisi üyelerinin seçimi üç yılda bir yapılır. Bu seçimler her bölge için Genel Kurul Başkanlığının gözetim ve yönetiminde yapılır.

 
   

(2)

Oda Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

 
     

(A)

OdaBaşkanı ve Yönetim Kurulu ile Disiplin Kurulunda görev alacak üyeleri seçmek;

 
     

(B)

Yönetim Kurulu tarafından yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak;

 
     

(C)

Yönetim Kurulu tarafından verilecek raporları inceleyip karara bağlamak;

 
     

(Ç)

Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak;

 
     

(D)

Plan ve projeleri incelemek ve onaylamak;

 
     

(E)

Birliklerin çalışma esaslarını belirlemek;

 
     

(F)

Odanın tüm amaç ve faaliyetlerinin gerçekleşmesinde Yönetim Kuruluna yardımcı olmak;

 
     

(G)

Yönetim Kurulunun almış olduğu kararları onaylamak veya onaylamamak.

 
   

(3)

Oda Meclisinin üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının Yönetim Kurulunun kararları ve icraatlarına karşı vereceği güvensizlik önergesinin,  Oda Meclisince benimsenip karara bağlanması halinde, Yönetim Kurulu istifa etmiş sayılır ve Oda Meclisi kendi arasında yeni bir Yönetim Kurulu seçer.

 
   

(4)

Oda Meclisi üyelerinin en az üçte ikisinin yazılı talebi üzerine, Oda Meclisinin, en geç ondört gün içinde Oda Başkanı tarafından toplantıya çağrılması zorunludur.

 
   

(5)

Oda Meclisinin olağan toplantıları, en az iki ayda bir defa ve Oda Meclisinin saptayacağı İlçede Oda Başkanının çağrısı üzerine yapılır.  Oda Meclisi, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.Oyların eşit olması halinde, Oda Başkanının ayırt edici oyu vardır.

 
   

(6)

Toplantı yeter sayısı sağlandığı halde Oda Başkanı hazır bulunmazsa Oda Meclisinde en uzun süre görev yapmış olanın önceliği olmak koşuluyla, Oda Başkanı Vekillerinden biri, Oda Başkanı Vekillerinin de bulunmadığı hallerde üyelerin bu toplantı için kendi aralarında seçeceği bir kişi ile toplantı yapılır. Önceden yazılı ve kabul edilen bir mazerete dayanmaksızın, üst üste dört toplantıya gelmeyen veya altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına mazaretli veya mazaretsiz olarak katılmayanlar, Oda Meclisinden çekilmiş sayılırlar. Oda Meclisi üyelerinin yarısından bir fazlasının istifaları halinde, Olağan Genel Kurul toplantı çağrısı yapılır.

 
   

(7)

Oda Meclisi, ilk toplantısında, kendi üyeleri arasından üç yıl süre ile bir Oda Başkanı ve iki Başkan Vekili seçer. Oda Meclisi Başkanı ve iki Başkan Vekili, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekilleridir. Başkanın herhangi bir şekilde istifası veya görevinden alınması halinde, yerine Oda Meclisi tarafından yeni bir Oda Başkanı seçilir.

 
         

Oda Yönetim Kurulunun Oluşumu,

Görev ve

15.

(1)

(A)

Oda Yönetim Kurulu, Oda Meclisindeki üyelerin bu Yasanın 14’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca her ilçenin temsiliyet oranına göre seçeceği onüç kişiden oluşur. Oda Başkanı ile iki Başkan Vekili de bu on üç kişilik sayıya dahildir.

 

Yetkileri

   

(B)

Oda Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi arasından bir Sayman üye seçer.

 
     

(C)

Oda Başkanının bulunmadığı hallerde Oda Yönetim Kurulu toplantılarına,  öncelik Oda Meclisinde en uzun süre görev yapan olmak üzere, Başkan Vekillerinden biri başkanlık eder.

 
   

(2)

Oda Yönetim Kurulu, aşağıdaki bentlerde belirtilen görev ve yetkilere haizdir:

 
     

(A)

Resmi makamlarca talep edilen konularda görüş vermek;

 
     

(B)

Oda Genel Sekreteri ile diğer personelini istihdam etmek ve çalışma esaslarını belirlemek;

 
     

(C)

Oda üyelerinin mesleki gelişme ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almak;

 
     

(Ç)

Bütçeyi, kesin hesapları ve bunlara ilişkin raporları hazırlamak;

 
     

(D)

Odanın bir yıllık çalışmaları ve ekonomik durumu hakkında yıllık raporlar hazırlamak;

 
     

(E)

Resmi makamlarca hazırlanan esnaf ve zanaat sahipleri ile ilgili her türlü mevzuat ve bunlara dair alınacak önlemler hakkında esnaf ve zanaatkarlara bilgi vermek;

 
     

(F)

Oda İhtisas Kurullarını belirlemek;

 
     

(G)

Bütçe içi aktarma yapmak;

 
     

(Ğ)

Önemli sayılan veya uygun görülecek konular hakkında Oda Meclisinin onayına başvurmak;

 
     

(H)

Oda tarafından düzenlenen veya onaylanan belgelerin ücret tarifelerini belirlemek;

 
     

(I)

Bu Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen mevzuat taslaklarını hazırlamak;

 
     

(İ)

Yıllık aidatın ödeme zamanını ve usüllerini belirlemek.

 
   

(3)

Oda Yönetim Kurulu, oyçokluğu ile görevi iade ederek, yeniden bir Yönetim Kurulu oluşumuna olanak sağlayabilir.

 
   

(4)

Oda Yönetim Kurulu, Genel Sekreteri uygun göreceği işlerde görevlendirebilir. Genel Sekreterin yapacağı iş ve işlemlerden, Genel Sekreter ile birlikte Yönetim Kurulu da müteselsilen sorumludur.

 
   

(5)

Oda Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanır. İhtiyaç duyulması  halinde Yönetim Kurulu, Oda Başkanının çağrısı üzerine daha fazla toplantı yapabilir.

 
   

(6)

Toplantılara çağrı yazılı olarak yapılır. Çağrıda toplantı yeri ve gündemi belirtilir. Olağanüstü durumda Oda Başkanı, sözlü toplantı çağrısı yapabilir. 

 
   

(7)

Oda Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde, Oda Başkanının ayırt edici oyu vardır.

 
   

(8)

Önceden yazılı beyan veya yazılı veya sözlü olarak kabul edilen bir mazereti olmaksızın, üst üste dört toplantıya gelmeyen veya altı ay içinde yapılan toplantılardan yarıdan bir fazlasına mazeretli veya mazeretsiz olarak katılmayanlar, Oda Yönetim Kurulundan çekilmiş sayılırlar. Çekilmiş sayılan Yönetim Kurulu üyesine Oda Başkanı, durumu yazılı olarak bildirir ve yerine Oda Meclisinin kendi arasından seçeceği üye getirilir.

 
   

(9)

Oda Yönetim Kurulu, bu Yasaya, bu Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen tüzük ve yönetmeliklere, meslekle ilgili olarak yürürlükte bulunan diğer mevzuata, Oda amaçlarına, çalışma esaslarına veya yetkili organlarının kararlarına aykırı hareket eden veya Odaya karşı parasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya üyeler arası dayanışmayı bozan veya meslek disiplinini zedeleyici davranışlarda bulunan üyeleri görüşülmek ve karara bağlamak üzere Disiplin Kuruluna sevk eder.

 
         

Oda Başkan-

lar Kurulunun

16.

(1) 

Oda Başkanlar Kurulu, Odaya üye Birlik Başkanlarından oluşur. Kurul, istişare organı olup Birliklere ilişkin meseleler hakkında Oda Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.

 

Oluşumu, Kurulun Toplantı

 

(2)

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Oda Başkanlar Kurulunun da başkanıdır. Oda Başkanının bulunmadığı hallerde toplantıya yetki verilen Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder.

 

Usul

ve

Esasları

 

(3)

Kurul, üyelerinin çoğunluğu ile yılda en az bir defa başkanın yazılı çağrısı ile veya Oda Başkanlar Kurulu üyelerinin çoğunluğunun yazılı talebi ile toplanır.

 

Oda

İhtisas Kurullarının Oluşumu

ve Görevleri

17. Oda İhtisas Kurulları, belli konularda araştırma, inceleme ve benzeri çalışmaları yapmak ve Oda Yönetim Kuruluna rapor sunmak üzere Oda Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Oda İhtisas Kurullarının üye sayısı, araştırılacak konuya göre Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Oda Disiplin Kurulunun Oluşumu,

18.

(1)

Oda Disiplin Kurulu, Oda Meclisi tarafından seçilen bir Başkan ve bir de Başkan Yardımcısı olmak üzere beş üyeden oluşur. Oda Disiplin Kurulunun görev süresi üç yıldır.

 

Görev

ve Yetkileri

 

(2)

Oda Disiplin Kurulu, Oda Yönetim Kurulunca kendisine iletilen konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Oda Disiplin Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağrılır.

 
   

(3)

Oda Disiplin Kurulu Başkanı toplantı çağrısını, Oda Yönetim Kurulu tarafından soruşturma dosyasının kendisine sunulmasından itibaren en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak yapar. Yazılı savunma hakkı kullanılsın veya kullanılmasın, soruşturma görevlisinin elindeki delil, ifade ve raporunun Oda Disiplin Kuruluna teslim edilmesinden itibaren on beş gün içerisinde Oda Disiplin Kurulu toplanıp karar vermek zorundadır. Kurul, talep etmesi halinde itham edilen üyeyi dinlemek zorunda olup, gerekirse konunun aydınlığa kavuşturulması amacıyla soruşturma görevlisini ve tanığı veya tanıkları dinleme hakkına da sahiptir.

 
   

(4)

Oda Disiplin Kurulunda, Oda Yönetim Kurulu adına katılan Oda Yönetim Kurulu üyesinin açıklamaları dinlendikten sonra konunun görüşülmesine geçilir.

 
   

(5)

İlgili taraflar dinlenip kovuşturma işlemi tamamlandığında oylamaya geçilir ve karar verilir.

 
   

(6)

Alınan karar gerekçeli olur ve üyelerce imzalanarak karar defterine yazılır. Karara karşı olanlar, gerekçelerini belirten yazılı bir açıklamayı karara eklemek zorundadırlar.

 
   

(7)

Oda Disiplin Kurulunun kararlarına itiraz edilebilir. Alınan karar, karar alınış tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde ilgili üyeye ve Yönetim Kuruluna imza karşılığı ve/veya iadeli taahhütlü posta yolu ile bildirilir.

 
   

(8)

Oda Disiplin Kurulunun aldığı kararlara karşı yargı yolu açıktır.

 
   

(9)

Oda Disiplin Kurulunun görüşmeleri gizli olur.

 
   

(10)

Oda Disiplin Kurulunun, bu Yasada belirtilen süreler içerisinde görüşmediği ve karara bağlamadığı ithamlar kendiliğinden düşer.

 
   

(11)

Oda Disiplin Kurulu en az dört kişi ile toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır. Oda Disiplin Kurulu başkanının ayırt edici oyu vardır.

 
   

(12)

Aşağıdaki hallerde, Oda Disiplin Kurulu üyeleri Kurul toplantısına katılamazlar:

 
     

(A)

Görüşülen konu ile üyenin doğrudan ilgisi varsa;

 
       

(a)

Üye, görüşülen konu ile ilgili olarak tanık veya şikayetçi ise,

 
             
       

(b)

Üye, görüşülen konu ile ilgili kişinin annesi, babası,   çocuğu, kardeşi ise veya evlilik son bulmuş olsa bile görüşülen konu üyenin karısı veya kocası ile ilgili ise,

 
       

(c)

Üyenin, görüşülen konu ile ilgili kişi ile ticari bir ortaklığı varsa.

 
     

(B)

Üye, haklı veya yazılabilir gerekçe ile yansız davranamayacağı beyanı ile Oda Disiplin Kurulu toplantısından affını talep ederse ve Kurulca bu talebi kabul edilirse.

 
           

Oda Denetleme

19.

(1)

(A)

Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulu tarafından seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur.

 

Kurulunun

Oluşumu,

Görev ve

Yetkileri ile Toplantı ve Karar Alma

Usulleri

   

(B)

Oda Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarının zamanında yapılıp yapılmadığını, kararların altında imzaların bulunup bulunmadığını, harcamaların kararlara ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını, demirbaş eşyaların kayıt ve kullanma düzenini, Oda Yönetim Kurulunun .çalışmalarında yetki ve sorumluluk anlayışını inceler ve her Genel Kurul toplantısında inceleme ve görüşlerini bir raporla Oda Genel Kuruluna sunar.

 
     

(C)

Oda Denetleme Kurulu yılda en az iki kez toplanır.

 
     

(Ç)

Oda Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantıda kendi aralarından bir Başkan seçerler.

 
     

(D)

Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir. Boşalan üyeliklerin yerine Oda Genel Kurulundaki seçimde sırasıyla en fazla oyu alan yedek üye çağrılır.

 
     

(E)

Üst üste dört toplantıya özürsüz ve izinsiz olarak katılmayan Oda Denetleme  Kurulu üyeleri üyelikten çekilmiş sayılır.

 
           
         

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Odanın Hesapları, Gelir ve Giderleri

 
         

Oda Hesaplarının

Denetimi

20. Odanın hesapları, yılda en az bir kez Genel Kurulun yetkili kılacağı murakıp tarafından denetlenir.

 

Odanın 

21.

Odanın gelirleri şunlardır:

 

Gelirleri

 

(1)

Üye kayıt ücreti,

 
   

(2)

Yıllık aidat,

 
   

(3)

Yayın ve reklam gelirleri,

 
   

(4)

Bağış ve yardımlar,

 
   

(5)

Oda amacını gerçekleştirmek için kurulacak kuruluşların ve iştiraklerin gelirleri,

 
   

(6)

Oda tarafından verilecek danışmanlık ve düzenlenecek sosyal faaliyet gelirleri,

 
   

(7)

Oda tarafından düzenlenen veya onaylanan belge gelirleri,

 
   

(8)

Yapılan hizmetler karşılığı alınacak ücretler,

 
   

(9)

Banka ve faiz gelirleri,

 
   

(10)

Eğitim gelirleri, ve

 
   

(11)

Diğer gelirler.

 
     

Odanın

22.

Odanın giderleri şunlardır:

 

Giderleri

 

(1)

Yasa ile verilen görev ve hizmetlerin karşılanması için yapılan harcamalar,

 
   

(2)

Odanın yönetim ve personel giderleri,

 
   

(3)

Odanın yetkili organlarının giderleri,

 
   

(4)

Yürürlükteki herhangi bir yasa, karar, ilan ve sözleşmelere dayanan harcamalar,

 
   

(5)

Bu Yasanın 41’inci maddesi uyarınca birliklere verilen pay,  ve

 
   

(6)

Diğer giderler.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Disiplin Cezaları ve Uygulanacak Yöntem

 

 

Disiplin

23. Oda üyelerine uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

 

Cezalarının

Türleri

 

(1) 

Uyarma Cezası.

 
 

(2)

Kınama Cezası.

 
 

(3)

Üyelikten Geçici Süre ile Çıkarma Cezası.

 
 

(4)

Üyelikten Çıkarma Cezası.

 
     

Disiplin

24. Disiplin cezası uygulanacak eylem ve davranışlar şunlardır:

 

Cezası

Uygulana-

cak Eylem

 

(1)

Uyarma Cezası: Üyeye mesleğini uygulamasında daha dikkatli davranması gerektiğinin bir yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezası gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır: 

 

veDavra-

   

(A)

Oda organlarının aldığı kararlara uymamak,

 

nışlar

   

(B)

Üyelik aidatını zamanında ödememek,

 
     

(C)

Oda yetkili organlarınca görevlendirilmiş olmadığı halde herhangi bir konuda Oda adına açıklama yapmak,

 
     

(D)

Esnafın yanında çalıştırdığı çırak, kalfa veya ustaların mesleki bilgilerinin gelişimine engel olmak.

 
   

(2)

Kınama Cezası: Üyeye mesleğindeki davranışının kusurlu  sayıldığının yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezası gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır: 

 
     

(A)

Uyarma cezası almasına rağmen aynı eylem ve davranışları tekrarlamak.

 
     

(B)

Oda organlarının veya Oda organlarında görev alanların çalışma ve faaliyetlerini engelleyecek davranışlarda bulunmak.

 
     

(C)

Oda tarafından alınan kararların uygulanmasını engelleyici işlem, eylem ve girişimlerde bulunmak.

 
     

(Ç)

Odanın, mesleğin ve üyelerin  onur ve saygınlığını zedeleyici davranışta bulunmak.

 
   

(3)

Üyelikten Geçici Süre ile Çıkarma Cezası: Üyeyi on beş günden altı aya kadar geçici süre ile üyelikten çıkarma cezasıdır. Üyelikten  geçici süre ile çıkarma cezası gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:       

 
     

(A)

İki kez kınama cezası almak.

 
     

(B)

Üyelik aidatını ödememek sebebiyle uyarma ve daha sonra bu eyleme karşı kınama cezası almış olmasına rağmen ödememekte ısrar etmek.

 
     

(C)

Oda tüzel kişiliğine zarar vermek.

 
   

(4)

Üyelikten Çıkarma Cezası: Üyenin, üyeliğini oda kayıtlarından silerek, üyeyi Odadan çıkarma cezasıdır. Üyelikten kesin olarak çıkarma cezası gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:      

 
     

(A)

İki defa üyelikten geçici süre ile çıkarma cezasına çarptırılmış olmak.

 
     

(B)

Üyelik kaydını yalan beyan ve hile ile yaptırmış olmak.

 
           

Disiplin

25.

(1)

Uyarma Cezaları Yönetim Kurulu tarafından verilir.

 

Cezası     Verme

 

(2)

Uyarma Cezası dışındaki diğer cezaların verilmesinde aşağıda belirtilen yöntem uygulanır:

 

Yetkisi ve

Yöntem

   

(A)

Oda Disiplin Kurulu, kendisine gönderilen dosyaları teslim tarihinden en geç iki ay içinde sonuçlandırmakla yükümlüdür. Dosya üzerindeki incelemelerin uzaması halinde Oda Disiplin Kurulu gecikme nedenlerini, Oda Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır.

 
     

(B)

Oda Disiplin Kurulunda hakkında soruşturma açılan her üyenin kendini savunma hakkı vardır. Bu hak, hiçbir şekilde kısıtlanamaz. Oda Disiplin Kurulu, aleyhine soruşturma açılan üyeyi dinlemeden, hakkında disiplin işlemleri uygulayamaz.

 
     

(C)

Üye hakkında başlatılmış olan ceza kovuşturması, disiplin işlem ve kararlarının uygulanmasına engel teşkil etmez.

 

 

 

 

 

 

Bildirim

veya

Şikayet

26.

(1)

Sözlübildirimveyaşikayet, herhangibirkişinin Oda YönetimKurulunabaşvurarakhakkındabildirimdeveyaşikayettebulunduğuesnafveyazanaatkarıbelirtipiddialarınıaçıklamasıileyapılmışolur.

 

 

(2)

Bildirimveyaşikayetinsözlüyapılmışolmasıdurumundaşikayetçiolankişininaçıkismi, kimliğiveadresinin; bildirileninveyaşikayetciolduğukişininkimliğinin, bildirimveyaşikayetkonusuolaylarilebildirimgününün, varsakonuileilgilikanıtlarınbelirtilmesive Oda YönetimKuruluüyelerindenbiriilebildirimdebulunanveyaşikayetçiolankişitarafındanimzalanaraktutanaktutulmasızorunludur.

 
   

(3)

Yazılıbildirimveyaşikayet, Oda YönetimKurulunaverilecekbiryazıileyapılır. Bu yazıdayukarıdaki (2)’ncifıkradakihususlarbelirtilir. Aksihaldebuhususlarınyazılıbildirimveyaşikayettebulunankişidensağlanmasıgörevi Oda YönetimKurulunaaittir. Bildirimveyaşikayettebulunanınkimliği, adresiveimzasıbulunmayanbaşvurularişlemekonmaz.

 
   

(4)

Oda YönetimKurulu, yukarıdakifıkralaruyarıncayapılanbildirimveşikayeteilişkinbaşvuruvedelilleriinceleyereksoruşturmaaçılıpaçılmamasınakararverir.

 

İlk İnceleme

ve

Soruşturma

27. Oda Yönetim Kurulu, ivedi durumlar dışında bildirim veya şikayetin yapılmasından sonraki ilk toplantısında konuyu değerlendirir. Oda Yönetim Kurulu, bildirim veya şikayeti yapan tarafa bildirir. Bildirim veya şikayet, soruşturmaya değer görüldüğünde ise Oda Yönetim Kurulu aşağıdaki yöntemlerden birini izler:

 

Görevlisi Atanması

 

(1)

Oda Yönetim Kurulu, şikayet veya bildirimi yapılan konuyu, en geç  yedi iş günü içerisinde yazılı olarak hakkında bildirim veya şikayet yapılmış kişiye bildirir ve bildirim tarihinden itibaren  en geç on beş iş günü içinde açıklamasını ve varsa kanıtlarını bildirmesini talep eder. Bu sürenin geçmesi veya zamanında gelen yanıt ile birlikte dosyayı inceleyerek Oda Disiplin Kuruluna sevk edilip edilemeyeceğine karar verir.

 
   

(2)

Oda Yönetim Kurulu, bildirim ve şikayet konusunu inceleyerek gerekli gördüğü durumda, Oda üyelerinden birisi veya birkaçını “soruşturma görevlisi” olarak atar. Soruşturma görevlisi atanan kişinin, atandığına dair Oda Yönetim Kurulu kararı bulunması zorunludur. Soruşturma görevlisi bu kararın örneğini, hakkında suçlamada bulunan kişiye, en geç üç iş günü içerisinde bildirmek zorundadır. Soruşturma görevlisinin atanmasının görüşüleceği toplantıya, şikayetçi olan taraf Yönetim Kurulu üyelerinden biri ise katılamaz. Aynı şekilde şikayet edilen kişiyle anne, baba, çocuk ve kardeş derecesinde akraba olan Oda Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılamazlar.

 
   

(3)

Gerektiği hallerde, Oda Yönetim Kurulu kendi içerisinden birini de soruşturma görevlisi olarak görevlendirebilir.

 
   

(4)

Bu madde amaçları bakımından tebliğ, elden imza karşılığı veya iadeli/taahhütlü posta yolu ile veya e-posta yolu ile yazılı olarak yapılan bildirimi anlatır.

 
         
Soruşturma-nın

Yapılış

Biçimi

28.

(1)

Soruşturma görevlisi, hakkında soruşturma açılan kişiye suçlamayı açık ve anlaşılır biçimde yazılı ve gizli olarak tebliğ eder ve tebliğden itibaren en geç onbeş iş günü içinde yazılı savunmada bulunmasını ister. Bu süre içerisinde savunmasını vermeyen kişi savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

 
   

(2)

Soruşturma görevlisi, suçlanan kişinin lehinde veya aleyhinde bütün kanıtları toplamakla yükümlüdür. Bu nedenle olayla ilgili tüm kişilerin ya da Oda yöneticilerinin bilgisine başvurabilir, resmi makamlardan gerekli belgeleri isteyebilir ve tanıkların yazılı ifadelerine de başvurabilir.

 
   

(3)

Soruşturma görevlisinin bu amaçla yaptığı tüm yazışmalar gizlilik içerisinde yapılır. Soruşturma görevlisi usullere uygun olarak ifade alma yetkisine sahiptir.

 
   

(4)

Soruşturma görevlisi suçlanan kişinin savunmasının alınmasından veya bunun için öngörülen sürenin dolmasından itibaren en geç on beş gün içinde, soruşturma dosyasını tamamlayarak Oda Yönetim Kuruluna sunar. Zorunlu durumlarda soruşturma süresi, bir defaya mahsus olmak üzere Oda Yönetim Kurulu kararı ile on beş gün daha uzatılabilir. Bu süre içinde de soruşturma dosyasını tamamlayamayan soruşturma görevlileri Oda Yönetim Kurulu tarafından görevden alınır ve yerine yeni bir soruşturma görevlisi atanır.

 
           
 

Disiplin Soruştur-

masına

Yer Olmadığı

Kararı

29.

(1)

Oda Yönetim Kurulu, dosyayı ve raporu inceleyerek hakkında bildirim veya şikâyette bulunulan kişi hakkında disiplin soruşturması açılmasını gerektirecek bir nedenin olmadığını saptadığı takdirde, disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına gerekçeli olarak karar verir. Bu kararda bildirim veya şikayette bulunanların açık ismi, adresi, şikayet edilen üyenin kimliği, şikayet konusu eylem ve kanıtlar belirtilir.

 
     

(2)

Şikayetçi olan kişiye bildirim, bu Yasanın 27’nci maddesinin (4)’üncü fıkrasında belirtilen yöntemle yapılır. Kararın ilgili üye veya şikayetçi olan şahsa elden verilerek bildirilmesi durumunda bildirim günü, şikayetçi olanın veya ilgilinin adı ve soyadı bir tutanakla saptanarak ilgili görevli ve bildirimde bulunan tarafından imzalanır.

 
           
 

İtirazlara İlişkin İşlemler

30.

(1)

Oda Yönetim Kurulunun disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına ilişkin kararına karşın ilgililer, bildirim tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde, Oda Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler. İtiraz dilekçesi, Oda Yönetim Kurulu tarafından Oda Disiplin Kuruluna gönderilir.

 
     

(2)

Oda Disiplin Kurulu tarafından dosya üzerinde yapılacak inceleme sonunda, şikayet, bildirim veya istem konusu incelemeye değer nitelikte görülürse, Yönetim Kurulunun yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen kararı kaldırılır. Buna göre, Oda Yönetim Kurulu ve itiraz sahibi, Oda Disiplin Kurulunun bu kararına uymak zorundadır. Bu durumda soruşturma dosyası Oda Disiplin Kuruluna sunulur.

 
     

(3)

Oda Disiplin Kurulunun verdiği her türlü karara karşı, hakkında disiplin cezası verilen kişinin kararın kendisine yazılı olarak tebliğ edilmesinden itibaren yetkili  mahkemeye başvurma hakkı vardır.

 
           
 

Disiplin Cezaları-nın

Kaydı ve

31.

(1)

Açılan disiplin soruşturmaları sonucunda verilecek kararlar, sayfaları önceden sıralanmış ve tasdik memuru tarafından onaylanmış olan karar defterine yazılır. Kararlar, yıllar itibarı ile sıra numarası verilerek düzenli bir biçimde yazılır.

 
 

Uygulan-ması

 

(2)

Oda Disiplin Kurulu kararları, Oda Yönetim Kurulu tarafından arşivlenerek muhafaza edilir.

 
 

Kuralları

 

(3)

Süresi ne olursa olsun üyelikten geçici süre ile çıkarma cezası alan Oda organlarında görevli üyenin, üyeliği düşer. Disiplin cezası devam eden üye, bu süre içerisinde Oda organlarında görev almak için aday olamaz.

 
     

(4)

Oda Disiplin Kurulu tarafından verilecek olan cezalar üyelerin kaydına işleniveişlenir veBakanlığa yazılı olarak bildirilir.

     

(5)

Oda Disiplin Kurulu tarafından verilen tüm cezalara yargı yolu açıktır.

 

 

 

 

 

                               
 

DÖRDÜNCÜ  KISIM

Birlikler

Birliklerin

Kurulması

ve

Kapatılması

32.

(1)

Odaya kayıtlı olarak meslek veya zanaatlarını icra eden aynı meslek dalında veya birbirine yakın mesleklerdeki ve en az elli kişiden oluşan esnaf veya zanaatkarlar, mesleki birlik kurarlar. AynımeslekdalındaveyabirbirineyakınmesleklerdesadecebirBirlikkurulabilir.

 
   

(2)

Oda Üyeleri, en az elli imzalı dilekçe ve Birlik Tüzüğü ile Oda Yönetim Kuruluna başvururlar ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile Birlik olarak bu Yasaya göre tüzel kişilik kazanırlar. Konu karar Bakanlığa yazılı olarak bildirilir.

 
   

(3)

Üye sayıları ellinin altına düşen birlikler, Oda Yönetim Kurulu tarafından kapatılırlar. Mal varlıkları Birlik Tüzüğünde belirtilen şekilde tasfiye edilir. Konu karar Bakanlığa yazılı olarak bildirilir.

 
   

(4)

Kapatılan birliklerin üyeleri Oda üyesi olmaya devam ederler.

 
   

 

 

 

Birliklere Üyelik Koşulları

ve Üyeliğin

33.

(1)

Oda üyesi olarak kaydedilmiş esnaf ve zanaatkarlar, Oda altında kurulmuş olan kendi meslek birliklerinin veya kendi mesleklerine ait bir birlik olmaması durumunda yakın meslek grubundaki bir birliğin üyesi olurlar.

 

Sona Ermesi

 

(2)

Oda üyeliği sona eren esnaf ve zanaatkarların birlik üyeliği de sona erer.

 
   

 

 

 

Birliklerin

34.

Birliklerin yetkili organları şunlardır:

 

Yetkili

 

(1)

Birlik Genel Kurulu,

 

Organları

 

(2)

Birlik Yönetim Kurulu,

 
   

(3)

Birlik Denetleme Kurulu.

 
   

 

 

 

Birlik Olağan

ve

Olağanüstü

35.

(1)

Bu Yasaya göre kurulan her Birliğin Genel Kurulu, Birliğe kayıtlı ve bu Yasanın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmiş olan üyelerin toplanması ile oluşur.

 

Genel

 

(2)

(A)

Genel Kurul, her yıl Ekim ayında olağan olarak toplanır.

 

Kurulunun

Oluşumu, Toplantı ve

Karar Alma

   

(B)

Genel Kurul toplantılarında Denetleme Kurulu Raporu sunulur, faaliyet raporu, mali rapor ile diğer gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanır. Birlik yetkili organlarının seçimi üç yılda bir yapılır. 

 

Usul ve 

Esasları

 

(3)

Olağan Genel Kurul dışındaki diğer genel kurul toplantıları Olağanüstü Genel Kurul toplantıları sayılır.

 
   

(4)

Olağanüstü Genel Kurul;

 
     

(A)

Yönetim Kurulunun isteği üzerine,

 
     

(B)

Kayıtlı en az 5 üyenin yazılı talebi ve Yönetim Kurulunun onaylaması üzerine,

 
     

(C)

Kayıtlı üye sayısının en az üçte birinin toplantının amacını belirten yazılı talebiyle

 
     

toplanır.

 
   

(5)

Yönetim Kurulu, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının gününü, saatini ve yerini toplantı tarihinden en az on gün önce üyelere yazılı çağrı posta ve/veya elektronik posta ve/veya kısa mesaj (sms) olarak bildirir; ayrıca bir yerel günlük gazetede ilan edilmek suretiyle duyurur.

 
   

(6)

Genel Kurul toplantılarında faaliyet raporu, mali rapor, Denetleme Kurulu Raporu, murakıp tayin edilmesi durumunda murakıp raporu dışında kalan tüm konular özel gündem maddesi olarak görüşülür.

 
   

(7)

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Birlik üyelerinden yarısının bir fazlasının katılması ile toplantı yeter sayısı sağlanır.

 
   

(8)

Yukarıdaki (7)'nci fıkrada belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanmadığı takdirde, toplantı otuz dakika sonraya ertelenir. Otuz dakika sonrasında, mevcut üye sayısı toplantı yeter sayısı olarak kabul edilir ve toplantı yapılır.

 
   

(9)

Genel Kurul toplantısını Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Başkan Vekili, onun yokluğunda ise en yaşlı üye açar ve gündemin birinci maddesi olarak bir Divan Başkanı ve iki Yazmandan oluşan Başkanlık Divanı seçilir.

 
   

(10)

Genel Kurulda, toplantı tarihinden asgari altmış gün önce üye olan her üye bir oy hakkına sahiptir; bir üyenin oy hakkını kullanabilmesi için üyelik aidatını en geç toplantı tarihinden 1 (bir) gün önce mesai saati bitimine kadar ödemiş olması gerekir.

 
   

(11)

Genel Kurulda aday olacak esnaf ve zanaatkarların Genel Kurul saatinden en geç 72 (yetmişiki) saat öncesine kadar, Yönetim Kuruluna yazılı olarak adaylık başvurularını yapması gerekir.

 
   

(12)

Genel Kurulda karar yeter sayısı, toplantıya katılan ve toplantıda oy kullanmaya hakkı olan üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır.

 
   

(13)

Genel Kurul tutanakları, Genel Kurulda verilen öneriler ve seçimde kullanılan oy pusulaları kapatılıp mühürlenerek Divan Başkanlığınca, gelecek seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısına kadar saklanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir.

 
         

Birlik Genel

 36. Her bir Birlik Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 

Kurulunun

(1)

Divanı oluşturmak;

 

Görev ve 

Yetkileri

(2)

Birlik Başkanını, Birlik Yönetim Kurulu üyelerini ve Denetleme kurulu üyelerini seçmek;

 
 

(3)

Birlik Yönetim Kurulunu ve birlik üyelerini bağlayıcı kararlar almak;

 
 

(4)

Birlik Yönetim Kurulunun sunacağı faaliyet raporu ve mali raporları tartışmak ve uygun görürse aklamak;

 
 

(5)

Birliğin alacağı, satacağı, ipotek edeceği, kiraya vereceği, inşa edeceği veya değiştireceği taşınmaz mallarla ilgili kararlar almak, bu konularda Birlik Yönetim Kuruluna yetki vermek;

 
 

(6)

Toplantı gündemine alınan konuları ve Yönetim Kurulunun sunacağı önerileri görüşerek karara bağlamak;

 
 

(7)

Bu Yasanın diğer maddelerince kendisine verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 
         

Birlik Yönetim

37.

(1)

(A)

Yönetim Kurulu, bir başkan ile bir başkan vekilinin dahil olduğu yedi asil ve üç yedek üyedenoluşur.

 

Kurulunun

Oluşumu,

   

(B)

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarından bir Başkan vekili ve bir Sayman üye seçer.

 

Görev ve

Yetkileri

   

(C)

Başkanın bulunmadığı hallerde, Yönetim Kurulu toplantılarına Başkan Vekili başkanlık eder.

 
     

(Ç)

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile kesintisiz en çok iki dönem görev yaparlar.

 
     

(D)

Asil üyelerden birisinin herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde, yerine en çok oy almış olan yedek üye geçer.

 
     

(E)

Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı üye sayısının salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı ise toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde, Başkanın ayırt edici oyu vardır.

 
     

(F)

Birlik Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez başkanın çağrısı ile olağan olarak toplanır. Üst üste dört toplantıya özürsüz ve izinsiz olarak katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri üyelikten çekilmiş sayılır.

 
   

(2)

 Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 
     

 (A)

Birliğin amaçlarını ve Birlik Genel Kurul kararlarını gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları yapmak;

 
     

 (B)

Birlik üyeleri tarafından, Oda Disiplin Kuruluna sevk edilmek üzere gündeme getirilen konularıveya resen tespit ettiği konuları inceleyip, gerekli görürse Oda Yönetim Kuruluna iletmek;

 
     

(C)

Bu Yasa uyarınca yapılacak üyelik başvurularını Odaya iletmek;

 
     

(Ç)

Personel istihdam etmek ve gerektiğinde işine son vermek;

 
     

(D)

Birliği, yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek veya temsiliyeti ile ilgili kararlar alıp uygulamak, benzer meslek kuruluşları ile ilişki kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak;

 
     

(E)

Birliğin amaçlarına, Birlik Genel Kurulunun kararlarına, yasa ve tüzüklerde belirlenen kurallara ve meslek uygulamalarına aykırı hareket eden üyeleri tespit etmek ve disiplin işlemleri dahil olmak üzere gereğini yapması için Oda Yönetim Kuruluna bildirmek,

 
     

(F)

Birliğin yapacağı faaliyetlerle ilgili olarak diğer birlikler, sivil toplum örgütleri ve halk ile iletişim halinde bulunmak;

 
     

(G)

Üyelerini mesleki, sosyal ve ekonomik konularda geliştirmek için çalışmalar yapmak, bu amaçla Odayla, diğer birlikler ve başka örgütlerle işbirliğinde bulunmak;

 
     

(Ğ)

Uygun göreceği yurt içi veya yurt dışı kongre, sergi, konferans, teknik geziler ve benzeri etkinlikler için üyelerine olanaklar ölçüsünde maddi yardımda bulunmak;

 
     

(H)

Birlik Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasına ve gündemin duyurulmasına ilişkin işlemleri yapmak;

 
     

(I)

Bu Yasa ve bu Yasa kuralları uyarınca çıkarılan tüzüklerde kendisine verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

Birlik

Denetleme

38.

(1)

Birlik Denetleme Kurulu, Birlik Genel Kurulu tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

 

Kurulunun

Oluşumu,

Görev ve

Yetkileri ile

Toplantı ve

Karar Alma

Usulleri

 

(2)

Birlik Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu Toplantılarının zamanındayapılıp yapılmadığını, kararların altında imzaların bulunup bulunmadığını, harcamaların kararlara ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını, demirbaş eşyaların kayıt ve kullanma düzenini, Birlik Yönetim Kurulunun, çalışmalarında yetki ve sorumluluklarına uygun davranıp davranmadığını inceler ve her Genel Kurul toplantısında inceleme ve görüşlerini bir raporla Birlik Genel Kuruluna sunar.

 
   

(3)

Birlik Denetleme Kurulu yılda en az iki kez toplanır.

 
   

(4)

Birlik Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantıda kendi aralarından bir Başkan seçerler.

 
   

(5)

Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir. Boşalan üyeliklerin yerine Birlik Genel Kurulundaki seçimde sırasıyla en fazla oyu alan yedek üye çağrılır.

 
   

(6)

Üst üste dört toplantıya özürsüz ve izinsiz olarak katılmayan Birlik Denetleme Kurulu üyeleri üyelikten çekilmiş sayılır.

 

Birliklerin

39.

Birliklerin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan oluşur:

 

Gelirleri

 

(1)

Birliklerin kira, alım-satım ve benzeri yollardan elde ettiği gelirler;

 
   

(2)

Yayın ve reklam gelirleri;

 
   

(3)

Piyango, balo, gezi, kongre, sergi, hizmet içi eğitim, seminer, kurs ve benzeri etkinliklerde elde edilecek gelirler;

 
   

(4)

Birliğe yapılan bağış ve yardımlar;

 
   

(5)

Bu Yasanın 41’inci maddesi uyarınca alınan pay; ve

 
   

(6)

Diğer gelirler.

 

Birliklerin

40.

Birliklerin giderleri aşağıdakilerden oluşur:

 

Giderleri

 

(1)

Bu Yasa amaçlarının yerine getirilmesi için yapılan harcamalar;

 
   

(2)

Birliklerin yönetim ve personel giderleri;

 
   

(3)

Genel Kurul,  Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun giderleri;

 
   

(4)

Yürürlükteki herhangi bir yasa, karar, ilan ve sözleşmelere dayanan harcamalar; ve

 
   

(5)

Diğer giderler.

 
   
                         

Birliklerin Katılım Payı

41. Birliğe üye olan her üyenin, Odaya ödediği aidatın %30’u (Yüzde Otuz)’u  Birliğekatılım payı olarak ödenir.

 

Birliğin Hesapları

42. Yönetim Kurulu, her Birlikte Birlik hesaplarını tutmak amacıyla bir Sayman görevlendirir. Birliklerin genel hesapları Odanın görevlendireceği yetkili murakıp tarafından denetlenir. Birlikler ayrıca başka bir murakıp da görevlendirebilir.

 

BEŞİNCİ KISIM

Suç ve Cezalar ile Mali ve Çeşitli Kurallar

 

Suç ve Ceza

43. Bu Yasanın 7’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının (A) bendine aykırı olarak Odaya üye olmadan işyeri açan veya çalıştıran kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin üç katına kadar para cezasına  çarptırılabilir.

 

Odaya Kayıt Ücreti ve

Yıllık Aidat

44.

(1)

Oda üyeliği için ilk kayıt ücreti kayıt tarihinde yürürlükte olan aylık asgari ücretin % 5 (yüzde beş)’i; yıllık aidat ise yürürlükte olan aylık asgari ücretin  %15 (yüzde onbeş)’i oranındadır.      

 
   

(2)

Oda tarafından düzenlenen veya onaylanan belge gelirlerinin ücret tarifeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 
   

Kullanılacak Defter ve

45. Odanın, yetkili organları eliyle tutacağı defterler şunlardır:

 

Makbuzlar

 

(1)

Üye kayıt defteri;

 
   

(2)

Genel Kurul toplantı ve karar defteri;

 
   

(3)

Yönetim Kurulu toplantı ve karar defteri;

 
   

(4)

Başkanlar Kurulu Toplantı defteri;

 
   

(5)

Disiplin Kurulu toplantı ve karar defteri;

 
   

(6)

Demirbaş defteri;

 
   

(7)

Kasa defteri;

 
   

(8)

Tediye fişi;

 
   

(9)

Gelir-gider defteri;

 
   

(10)

Gelen ve giden evrak defteri;  ve

 
   

(11)

Hizmetin gerektirdiği diğer defter ve belgeler.

 
         
         

Tüzük  Yapma

Yetkisi

46. Aşağıda belirtilen konularda, Oda tarafından hazırlanacak, Bakanlıkça önerilecek ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükler yapılabilir:

 
 

   (1)

Oda Meclisinin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen konularda,

 
 

   (2)

Oda Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenleyen  konularda,

 
 

   (3)

Oda Genel Sekreterinin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen konularda,

 
 

   (4)

Birlik organlarının seçimlerine ilişkin aday başvuruları, başvurulara ilişkin usuller, seçim listeleri ve oy pusulaları ile ilgili konularda,

 
 

   (5)

Oda personelinin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen konularda.

 

ALTINCI  KISIM

Geçici ve Son Kurallar

 
     

Geçici Madde

Oda Genel Kurulunun

Toplanması,

Mal Varlığı

1.

(1)

Bu Yasa ile yürürlükten kaldırılan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasası uyarınca kurulmuş bulunan Odanın başkanları ve organları, yerlerine yenileri seçilinceye kadar görevlerine devam eder ve bu Yasa uyarınca görevli ve yetkili oldukları kararları alabilir ve işlemleri yapabilirler.

 

İntikali

ve

Üyelerin Durumuna İlişkin Kural

 

(2)

Bu Yasa ile yürürlükten kaldırılan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasası uyarınca kurulmuş bulunan Odanın maliki olduğu veya kullanımında bulunan her türlü mal varlığı, taraf oldukları sözleşmeler, banka hesapları ve nakit paralar, bu Yasa ile yeniden yapılandırılan Odaya intikal eder.

 
   

(3)

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce Odaya üye olanlar, üyelik açısından yeniden yapılanmadan etkilenmezler ve kazanılmış haklarına halel gelmez.   

 
   

(4)

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte görevli olan Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulunu bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde toplantıya çağırır. Bu çağrı, en az bir hafta önceden bildirimde bulunmak ve en az bir günlük yerel gazeteye ilan verilmek suretiyle yapılır. Bu toplantıda odanın yetkili organları ile ilgili seçim gerçekleştirilir. Çağrıda toplantının günü, saati ve yeri ile gündemi bildirilir. Bu Yasanın 13’üncü maddesinin (7)’nci ve (8)’inci fıkra kuralları uyarınca toplantı yapılır.ve

 

 

 

 

 

 

Geçici Madde

Birlik Genel Kurulunun Toplanması ve Malvarlığına

İlişkin Kural

23/2016 

37/2017

   28/2018

2.

(1)

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce Dernekler Yasası altında esnaf ve zanaatkarlar tarafından kurulmuş olan meslek Dernekleri bu Yasaya tabi değildirler.  AncakbuYasaaltındatüzelkişiliğehaizolmakisteyenDernekler, buYasanın 32’ncimaddesindebelirtilenyollatüzelkişilikkazanmalarıveDerneklerYasasıkurallarınagöreGenelKurulkararıalarakfesihedilmelerihalinde, DerneklerYasasındakitasfiyeişlemleriileilgilikurallarabakılmaksızıntüm mal varlıkları, borç ve alacakları, bu Yasa kuralları uyarınca oluşturulan tüzel kişilik kazanmış Birliğe devredilir.

 
   

(2)

Bu Yasanın 32’nci maddesi kapsamında tüzel kişilik kazanmış olan mesleki Birlikler tüzel kişiliklerini kazandıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bu Yasa kurallarına uygun olarak yapılacak çağrı üzerine  mevcut üyeleri ile Genel Kurulu toplar. Genel Kurul toplantısında bu Yasanın 35’inci  maddesi kurallarına uygun olarak Yönetim Kurulu seçilir.

 

 

 

     

Yürürlükten Kaldırma

68/1993

18/2001

46/2010

47. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasası, bu Yasa altında yapılan işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kaldırılır.

 

Yürütme Yetkisi

48. Bu Yasa, Bakanlık tarafından yürütülür.

 

Yürürlüğe Giriş

49. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 
   
                                       
X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
WhatsApp Destek